Działy prawa

 Prawo cywilne i procedura cywilna

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego: osobowego, rzeczowego, zobowiązaniowego oraz spadkowego. Do powyższych spraw należą w szczególności: sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy dotyczące nieruchomości (m.in. sprzedaż, najem, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, usuwanie wad prawnych nieruchomości, postępowanie wieczystoksięgowe), umów (m.in. zlecenia, o dzieło, świadczenia usług, nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych,współpracy i umów ramowych, cesji wierzytelności lub długu, darowizny, użyczenia, pożyczki) sprawy związane z zarządzaniem nieruchomościami przez wspólnoty mieszkaniowe, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, doradztwo w zakresie dziedziczenia,

 

Windykacja oraz postępowanie egzekucyjne

Windykacja ugodowa to usługa, w ramach której dochodzimy dla naszych Klientów wymagalnych należności, również przeterminowanych. Pomagamy także dłużnikom w negocjacjach warunków spłaty zobowiązań.

Dochodzenie należności w ramach postępowania egzekucyjnego obejmuje wszczęcie postępowania oraz udział w dalszych czynnościach. W ramach postępowania egzekucyjnego Kancelaria reprezentuje zarówno wierzycieli jak i dłużników. W zakresie działalności znajdują się także skargi na czynności komornika.

 

Prawo gospodarcze

Kancelaria prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, w ramach której w szczególności tworzy powyższe podmioty (m.in. spółki osobowe, spółek kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje) oraz reprezentuje je przed sądem rejestrowym, obsługuje procesy łączenia, dzielenia oraz przekształceń podmiotów gospodarczych, obsługuje proces korporacyjny, w tym przygotowanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników i innych organów spółek kapitałowych, regulaminów działania organów korporacyjnych oraz statutów podmiotów gospodarczych.

 

Prawo rodzinne

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności: rozwodach , separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, ustalanie i zaprzeczanie pochodzenia dziecka, ubezwłasnowolnienie, rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny. Ponadto kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu poddania przymusowemu leczeniu.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc zarówno pracodawcą jak i pracownikom. Obsługuje pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej (np. przygotowanie akt osobowych, sporządzanie świadectw pracy, regulaminów pracy i wynagradzania), przy sporządzaniu i rozwiązywaniu umów o pracę oraz umów cywilnoprawych zawieranych na podstawie prawa cywilnego, doradztwa prawnego w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz prowadzenia sporów sądowych.

Kancelaria reprezentuje pracowników w sporach przeciwko pracodawcy przed sądami powszechnymi (np. z tytułu roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę za przepracowane nadgodziny).

 

Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksową obronę osób fizycznych w procesach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz reprezentuje pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego. Kancelaria ponadto reprezentuje skazanych w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu w sprawie wydania wyroku łącznego.

 

Postępowanie w sprawach nieletnich

Kancelaria prowadzi pomoc nieletnim, w stosunku do których toczy się postępowanie w przedmiocie demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego.

 

Prawo administracyjne

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie zagadnień prawnych wynikających z prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego, zagospodarowania przestrzennego (m.in. ocenia przydatność nieruchomości do danego procesu inwestycyjnego), prawa ochrony środowiska, wymeldowania, zmiany nazwiska. W ramach powyższych usług przygotowuje odwołania od decyzji administracyjnych, sporządzana skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Zamówienia publiczne

Kancelaria udziela pomocy w przygotowaniu procesu wyłonienia wykonawcy w trybie Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności przygotowuje projekty ogłoszeń, SIWZ, umów, przygotowuje opinie prawne dotyczące zagadnień powstałych w procesie o udzielenie zamówienia publicznego.